Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja

Postati inovativna šola pomeni pričeti spreminjati pedagoško paradigmo tako na nivoju vodstva kot tudi pri celotnem učiteljskem zboru.

Namen projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja" je na osnovi splošnih in specifičnih kompetenc 21. stoletja, inovativnih pristopov poučevanja in učenja, podprtih s sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijami prihodnosti, razviti sistemske mehanizme in pedagoške strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnejše vključevanje učencev iz ranljivih skupin ter jih preskusiti v pilotnih razredih.

V projekt so vključeni sledeči konzorcijski partnerji:
1. Zavod Antona Martina Slomška,
2. Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ),
3. Pedagoški inštitut (PI),
4. Center za poklicno izobraževanje (CPI),
5. Fakulteta za naravoslovje in matematiko – pedagoški center (FNM),
6. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška,
7. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana,
8. OŠ Bistrica ob Sotli,
9. OŠ Hruševec Šentjur,
10. OŠ Belokranjskega odreda Semič,
11. OŠ Črna na Koroškem,
12. OŠ Prežihovega Voranca Bistrica,
13. OŠ Brežice,
14. Biotehniška šola Maribor.

Cilji projekta so:
• zmanjšati digitalno ločnico ter pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost,
• dvig kompetenc 21. stoletja dijakov in učiteljev (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov, ...),
• izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin),
• izboljšati poučevanje in učenje,
• razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se prepletajo).

Uvajanje novih oblik in načinov dela je pomembno podpreti s smiselno in sistematično uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, sodobnih e-storitev ter multimedijskih in interaktivnih e-vsebin.

V sklopu projekta razvijamo:
• inovativne izvedbene kurikule, temelječe na sodobnih pedagoških paradigmah in metodah, ki podpirajo individualizacijo in personalizacijo pouka ter uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije,
• izvedbene kurikule, v okviru katerih bodo preizkušene inovativne strategije, modeli in pristopi poučevanja in učenja v razredu ter pri tem učinkovito uporabljeni primeri in rezultati dosedanjih dobrih praks,
• metodologije uvajanja pedagogike 1:1, jo preskušamo v razredu ter spremljamo in evalviramo vse faze procesa,
• nekatere e-storitve (listovnik) ter kakovostne e-vsebine.

Razvoj izobraževanja učiteljev temelji na že razviti poti do e-kompetentnosti, ki bo v določenih segmentih nadgrajena. Kot sestavni del projekta bo potekala evalvacija, s katero bomo sprotno ugotavljali potek in učinke teh inovacij. V kratkoročnem obdobju projekta najverjetneje (še) ne bo mogoče ugotavljati neposrednih povezav novih metod z učinki na dosežke učencev, ugotavljali pa bomo učinke na prej omenjene posredne dejavnike, kot sta motivacija za učenje, angažiranost in pristopi k učenju, udeleževanje pri pouku, zaupanje v svoje sposobnosti učenja in lastno učinkovitost ter podobno. Pri tem bo treba kazalnike ugotavljati v t.i. triangulaciji, tako z zbiranjem podatkov s strani učenk in učencev, kot njihovih učiteljev in ravnateljev, ter tudi staršev.

Zavod Antona Martina Slomška kot prva Microsoftova inovativna šola v Sloveniji, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, kot edina nacionalna organizacija na strokovnem področju dela z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, Pedagoški inštitut, kot edina nacionalna organizacija na področju spremljanja in izvajanja raziskav za osnovnošolski in srednješolski prostor, pedagoški center Fakultete za naravoslovje (kjer so zbrani didaktiki posameznih predmetnih področij) ter Center za poklicno izobraževanje, kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja tvorijo jedro konzorcija, ki skrbi za razvojni del projekta.

Projekt tako neposredno vključuje znanja, izkušnje in kompetence z nekaterih ključnih projektov v slovenskem šolskem prostoru, ki že potekajo ali se zaključujejo.

Implementacijski steber (preskus – piloti), kjer bodo razvite strategije, modeli ter metode dela preskušene v razredih, predstavljajo konzorcijski partnerji, ki so na poti do e-kompetentnosti že prišli do najvišje ravni. To pomeni, da so na poti e-kompetentne šole in temeljnih e-kompetencah s svojimi aktivnostmi in delovanjem že aktivno vpete tako v šolski kot tudi lokalni prostor ter imajo usposobljene učitelje. Poleg tega so šole regijsko razporejene tako, da se prepleta njihovo delovanja pretežno na področju statistično manj razvitih regij kot tudi iz statistično razvitejše regije. Prepričani smo, da lahko le tako premagamo digitalno ločnico na poti e-vključenosti vseh marginalnih skupin in tako doprinesemo največ.

Zavedamo se, da je potrebno učinke projekta izmeriti in opredeliti v luči mednarodnih standardov aktivnosti in že obstoječih instrumentov, saj le na takšen način lahko rezultate projekta v nadaljevanju MIZKŠ usmeri v sistemske spremembe na šolskem prostoru. Iz tega razloga je Pedagoški inštitut, ki izvaja temeljne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, odgovoren za pripravo metodologije spremljanja (evalvacije in samoevalvacije) ter koordinira to aktivnost.

Največji izziv na poti do inovativne šole vsekakor predstavlja prenos znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili in razvili na pedagoški kolektiv Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška ter posledično konkretizacija dela z dijaki skozi celotno šolsko leto.

Konkreten rezultat naših prizadevanj na tem področju je, da ima danes pri nas vsak dijak inovativnega razreda pri pouku svojo tablico z dostopom do spleta, s katero ve, kaj početi. Prav tako ima vsak naš profesor ustrezna znanja in kompetence pri umeščanju ter uporabi sodobne tehnologije in inovativnih pristopov v pedagoški proces.

mag. Andrej Flogie, poslovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška

 

Dočakali so ... tablice!

tablice

»Končno!« Ta vzklik verjetno še najbolje povzame vzdušje, ko so dijaki 1. d dobili v začetku decembra v svoje roke obljubljene tablice.
S prevzemom se je tako slovesno začel prvi dan tridnevnega sklopa informatike pri profesorju Đukiću ter se nadaljeval v delovnem in sproščenem vzdušju. Najprej je bilo treba pregledati osnovne nastavitve, se prijaviti v sistem, rešiti nekaj preprostih nalog – vse v smislu praktičnega obvladovanja naprave in sistema. Dijaki so dejavno sodelovali in ugotavljali, da vsega pa res še ne vedo. Tudi druga dva dneva sta prinesla nove vsebine za nekatere, za posameznike pa utrjevanje že znanega.
Trije dnevi so minili hitro, zdaj pa bomo videli, kako spretno bodo dijaki znali uporabljati tablice pri vsakdanjem šolskem delu.

Alenka Bratuša, razredničarka 1. d

Uspešno zaključen projekt Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna konferenca

V Zavodu Antona Martina Slomška je v soboto, 18. 4. 2015, potekala zaključna konferenca projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja." V dvoletni pilotni projekt je bilo vključenih šest osnovnih in tri srednje šole, med njimi Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. Projekt je bil označen kot zelo uspešen tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Pedagoškega inštituta, ki je vodil evalvacijo projekta. Na zaključni konferenci so svoje dvoletno delo poleg učiteljev suvereno predstavili tudi učenci in dijaki sodelujočih šol.

Ob koncu smo si zastavili vprašanje "Kako naprej?" Na Škofijski gimnaziji bomo inovativne metode poučevanja in na novo pridobljene kompetence v pouk zagotovo vključevali tudi v prihodnje.

Daljši opis konference in fotografije so dostopni na portalu sio in spletni straniwww.inovativna-sola.si.

5. skupno usposabljanje učiteljev in ravnateljev

InovativciUčitelji in ravnatelji v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja so se v torek, 1. julija 2014, srečali na Zavodu Antona Martina Slomška na petem skupnem usposabljanju. Navzoče je pozdravila doc. dr. Magdalena Šverc (ZAMS), z zanimivimi predavanji pa so ji sledili:

· dr. Ada Holcar Brunauer (ZRSŠ) s predavanjem Formativno spremljanje znanja,

· mag. Andreja Bačnik (ZRSŠ) in Simona Granfol, prof. (Gimnazija J. Plečnika) s predstavitvijo Na poti k izvedbenemu kurikulu,

· ter Radovan Krajnc (ZRSŠ) z izzivom: Pozor, učenci. Prihaja e-listovnik.

Plenarni del je dodatno popestril Teach Meet (pod taktirko Radovana Krajnca), ki ga zelo dobro poznamo s konference SIRikt. Vsak med prijavljenimi je imel natanko pet minut časa, da je predstavil svojo dobro prakso. Sodelovali so Goran Bezjak (Škofijska gimnazija), Goran Jablanov (Gimnazija J. Plečnika), Katja Gajšek (OŠ Hruševec), Ljiljana Mićović Struger (OŠ Ruše) in Tatjana Lubej (OŠ Ruše).

V drugem delu so se učitelji inovativnih oddelkov srečali po strokovnih aktivih, vodilna nit njihovega dela pa je bila predstavitev inovativnih pristopov in primerov obetavne rabe, ki so jo preizkusili v minulem šolskem letu.

Tokratna 'novost' usposabljanja je bila, da udeleženci niso več toliko poslušali strokovne razlage, navodila, želje in priporočila ožje razvojne skupine, ampak so bili sami tisti, ki so prispevali svoj delež in predstavljali svoje poglede, načine dela in dobre prakse.

Galerija slik.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija