What is the vision of Institute Anton Martin Slomšek over the next 3 to 5 years?

The institution of Anton Martin Slomšek was founded in 1995 with the purpose to establish the grammar school Škofijska gimnazija Antona Slomška under its auspices. The institution of Anton Martin Slomšek contains several organisational units for achieving its purpose: the grammar school AMS, a Montessori nursery school, the residence hall for students AMS, the music school Glasbena in baletna šola AMS and an Intergenerational academy and they all operate according to the authoritative programmes.

The institution's purpose is to provide a safe and quality residence for the family members of the population's active generations, meaning for preschool children, for students in the process of education or those who are no longer completely independent due to their old age. The co-existence within the institution means the interchange of generations' experiences and needs which could contribute to a high level of an active, creative and quality life. With this concept, the institution is opening a new model of the educational and social approach that represents the answer to the social problems concerning the alienation of the older generation from the flow of life and the young generation from the roots of the past.

To this end, we are developing and fostering our own intergenerational pedagogy and social welfare. The institution has recently been developing modern approaches of teaching, including the usage of the interactive boards and has been spreading them throughout the Slovenian territory. In 2011, we began implementing a 1:1 pedagogy in our classes. Now, our experience is transferred to the 10 Slovenian schools that began with the pedagogy of 1:1. For this purpose we have established some global goals which may serve as guidance for the further work and development:
• To reduce the digital border and to foster digital justice and e-engagement of all generations,
• To increase the competences of the 21st century (critical thinking, creativity, the ability to solve problems, ...)
• To improve the success and competitiveness of our students
• To improve the process of teaching and learning of our teachers
• To develop a new culture of teaching based on the informational communication technology with a student being in the centre (flexibility, personalisation, different styles of teaching combined).

The vision of the institution within the next 5 years is to continue with the recognisability on the Slovenian territory as being a renowned intergenerational centre and the first innovative school in Slovenia that connects all generations with the help of innovative approaches and informational communication technologies. We also want to give attention to development of the self-initiative and ingenuity which represent the ability of individuals to put their ideas into practice with the aim to motivate as many young as possible to develop their own entrepreneurial ideas that would receive a positive response on the market. We are aware of the fact that it is necessary to develop above all innovative and creative environment for the incubation of ideas (student incubator).

Vizija zavoda

Zavod Antona Martina Slomška je bil ustanovljen leta 1995 z namenom, da v njegovem okviru prične delovati Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod Antona Martina Slomška več organizacijskih enot: Škofijska gimanzija AMS, Vrtec montesorri, Dijaški dom AMS, Študentski dom AMS, Glasbeno-baletna šola AMS in Medgeneracijska akademija, ki delujejo po javno veljavnih programih.
Cilj Zavoda Antona Martina Slomška je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več popolnoma samostojni. Sobivanje generacij v okviru zavoda pomeni vzajemni pretok generacijskih izkušenj in potreb, kar bi vsem omogočalo visoko stopnjo aktivnega, ustvarjalnega in kvalitetnega življenja. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanosti mlade generacije od korenin preteklosti.
V ta namen razvijamo in pospešujemo tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo. Zavod v zadnjih letih razvija sodobne pristope poučevanja z uporabo IKT in inovativnih načinov in pristopov poučevanja, ter jih širi v slovenski prostor. V ta namen smo si zastavili nekaj globalnih ciljev, ki nam služijo kot vodilo pri nadaljnjem delu in razvoju:
Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost vseh generacij,
dvig kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov..)
izboljšati uspeh in konkurenčnost naših učencev,
izboljšati poučevanje in učenje naših učiteljev,
razviti novo kulturo učenja podprto z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo)
Vizija zavoda v obdobju naslednjih 5 let je nadaljevati s prepoznavnostjo v slovenskem prostoru kot priznani medgeneracijski center in prva inovativna šola v Sloveniji, ki s pomočjo inovativnih pristopov in informacijsko komunikacijske tehnologije povezuje vse generacije med seboj. Prav tako se nameravamo aktivno posvetiti razvoju kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti, ki pomenita sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli s ciljem motivirati čim več mladih za razvoj lastne podjetniške ideje, ki bodo pridobile pozitivni odziv na trgu. Zavedamo se, da je za to pomembno razviti predvsem inovativno in ustvarjalno okolje za inkubacijo idej (dijaški inkubator).

Informacije javnega značaja

 logo-zavod

1. Osnovni podatki o katalogu

 
Naziv organa: Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor
Skrajšano ime: Zavod Antona Martina Slomška
Kratica zavoda: ZAMS
Naslov: Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: 059 092 100
Fax: 059 092 110
Spletno mesto: www.slomskov-zavod.si
     
Odgovorna uradna oseba: dr. Janez Štuhec, strokovni direktor
dr. Andrej Flogie, poslovni direktor 
 
Datum prve objave kataloga: 01. 10. 2006  
Datum zadnje spremembe: 04. 01. 2017  
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.slomskov-zavod.si  
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 3153 493  -  NOVA KBM D.D.  
Davčna številka: SI26341395  
 

 

2. Splošni podatki o programu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

 

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

 Organigram ZAMS v1
 

Kratek opis delavnega področja zavoda:

Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1995 s strani Nadškofije Maribor z namenom izvajanja in opravljanja dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, socialne, kulturne in drugih dejavnosti, ki so s tem povezane. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod več organizacijskih enot (Hiša otrok-vrtec montessori, Glasbena in baletna šola, Škofijska gimnazija, Dijaški dom, Študentski domovi; v pripravi sta še organizacijski enoti Osnovna šola in Hiša življenja-dom starostnikov ter Andragoški zavod), ki med seboj delujejo kot povezani sistemi, ki se dopolnjujejo in podpirajo, tako v materialnih, kakor tudi v vzgojno-izobraževalnih in socializacijsko-kulturnih pogojih delovanja. Cilj Zavoda je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več samostojni. Na ta način Zavod omogoča skupni prostor srečevanja generacij, kar bi za mlado generacijo pomenilo stik z izkušnjami starejših in pomoč pri njihovi aktivni vključitvi v vsakdanje življenje. Starejša generacija pa bi tako našla svoje novo okolje socializacije in tudi tiste aktivnosti, ki bi jo ohranjale v stalnem stiku z vsakdanjim življenjem. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanost mlade generacije od korenin preteklosti. V ta namen zavod razvija in pospešuje tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Zavoda Antona Martina Slomška:

- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor 
Aleš Marčič, mag. art, ravnatelj
Tel.: 0590 92 400

- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Irena Rebolj Kraner, ravnateljica
Tel.: 0590 92 200
 
- Organizacijska enota:
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
dr. Lidija Hamler, ravnateljica
Tel.: 0590 92 500
 
- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec montessori
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Stanka Čremožnik Parpaillon, ravnateljica
Tel.: 0590 92 301

- Organizacijska enota: 

Zavod Antona Martina Slomška, Medgeneracijska akademija
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
dr. Magdalena Šverc - vodja
Tel.: 0590 92 100

- Organizacijska enota: 

Zavod Antona Martina Slomška, Osnovna šola montessori
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Stanka Čremožnik Parpaillon, ravnateljica
Info tel.: 0590 92 301
 
 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 
Uprava Zavoda Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Tel.: 0590 92 100
Fax: 0590 92 110

 
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delavnega področja organa
Državni predpisi:
 
SPLOŠNA ZAKONODAJA
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o delavnih razmerjih
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižnjičarstvu
PODROČNA ZAKONODAJA
VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZACIJA:
 • Zakon o vrtcih
SREDNJA ŠOLA:
 • Zakon o gimnazijah
 • Zakon o maturi
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
 • Pravilnik o nadaljnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Zakon o maturi

Povezava na državni register predpisov


Predpisi EU


2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Akt o ustanovitvi
 • Statut Zavoda Antona MArtina Slomška
 • Letni program Zavoda Antona Martina Slomška

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop do informacij javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi pri tajnici zavoda.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija