Informacije javnega značaja

 logo-zavod

1. Osnovni podatki o katalogu

 
Naziv organa: Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor
Skrajšano ime: Zavod Antona Martina Slomška
Kratica zavoda: ZAMS
Naslov: Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: 059 092 100
Fax: 059 092 110
Spletno mesto: www.slomskov-zavod.si
     
Odgovorna uradna oseba: dr. Janez Štuhec, strokovni direktor
dr. Andrej Flogie, poslovni direktor 
 
Datum prve objave kataloga: 01. 10. 2006  
Datum zadnje spremembe: 04. 01. 2017  
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.slomskov-zavod.si  
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 3153 493  -  NOVA KBM D.D.  
Davčna številka: SI26341395  
 

 

2. Splošni podatki o programu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

 

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

 Organigram ZAMS v1
 

Kratek opis delavnega področja zavoda:

Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1995 s strani Nadškofije Maribor z namenom izvajanja in opravljanja dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, socialne, kulturne in drugih dejavnosti, ki so s tem povezane. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod več organizacijskih enot (Hiša otrok-vrtec montessori, Glasbena in baletna šola, Škofijska gimnazija, Dijaški dom, Študentski domovi; v pripravi sta še organizacijski enoti Osnovna šola in Hiša življenja-dom starostnikov ter Andragoški zavod), ki med seboj delujejo kot povezani sistemi, ki se dopolnjujejo in podpirajo, tako v materialnih, kakor tudi v vzgojno-izobraževalnih in socializacijsko-kulturnih pogojih delovanja. Cilj Zavoda je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več samostojni. Na ta način Zavod omogoča skupni prostor srečevanja generacij, kar bi za mlado generacijo pomenilo stik z izkušnjami starejših in pomoč pri njihovi aktivni vključitvi v vsakdanje življenje. Starejša generacija pa bi tako našla svoje novo okolje socializacije in tudi tiste aktivnosti, ki bi jo ohranjale v stalnem stiku z vsakdanjim življenjem. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanost mlade generacije od korenin preteklosti. V ta namen zavod razvija in pospešuje tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Zavoda Antona Martina Slomška:

- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor 
Aleš Marčič, mag. art, ravnatelj
Tel.: 0590 92 400

- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Irena Rebolj Kraner, ravnateljica
Tel.: 0590 92 200
 
- Organizacijska enota:
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
dr. Lidija Hamler, ravnateljica
Tel.: 0590 92 500
 
- Organizacijska enota: 
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec montessori
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Stanka Čremožnik Parpaillon, ravnateljica
Tel.: 0590 92 301

- Organizacijska enota: 

Zavod Antona Martina Slomška, Medgeneracijska akademija
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
dr. Magdalena Šverc - vodja
Tel.: 0590 92 100

- Organizacijska enota: 

Zavod Antona Martina Slomška, Osnovna šola montessori
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Stanka Čremožnik Parpaillon, ravnateljica
Info tel.: 0590 92 301
 
 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 
Uprava Zavoda Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Tel.: 0590 92 100
Fax: 0590 92 110

 
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delavnega področja organa
Državni predpisi:
 
SPLOŠNA ZAKONODAJA
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o delavnih razmerjih
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižnjičarstvu
PODROČNA ZAKONODAJA
VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZACIJA:
 • Zakon o vrtcih
SREDNJA ŠOLA:
 • Zakon o gimnazijah
 • Zakon o maturi
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
 • Pravilnik o nadaljnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Zakon o maturi

Povezava na državni register predpisov


Predpisi EU


2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Akt o ustanovitvi
 • Statut Zavoda Antona MArtina Slomška
 • Letni program Zavoda Antona Martina Slomška

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop do informacij javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi pri tajnici zavoda.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija